Tổng hợp các dạng bài cho ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh pdf

  • 135 trang
  • 3
  • 2
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí1Part I: PHONETICSI. Different sound1. A. heat B. scream C. meat D. dead2. A. prepared B. particular C. pagoda D. attract3. A. thrilling B. other C. through D. something4. A. idea B. going C. will D. trip5. A. face B. place C. prepared D. days6. A. around B. sound C. only D. mouse7. A. teacher B. other C. together D. term8. A. Germany B. garden C. gate D. gas9. A. scholarship B. Christ C. school D. chicken10. A. house B. harm C. hour D. husband11. A. sing B. morning C. any D. hang12. A. hundred B. exhausted C. however D. heat13. A. head B. ready C. mean D. weather14. A. choir B. cheap C. child D. chair15. A. charge B. child C. teacher D. champagne16. A. reason B. clear C. mean D. each17. A. motion B. question C. mention D. fiction18. A. gather B. good C. large D. again19. A. change B. children C. machine D. church20. A. hand B. bank C. sand D. band21. A. cooks B. loves C. joins D. spends22. A. share B. rare C. are D. d...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn