Ôn thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Tiếng Anh số 10 pdf

  • 10 trang
  • 1
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíÔN THI THPT NĂM HỌC 2019 MÔN TIẾNG ANHCÓ ĐÁP ÁNMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlinedpart differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.Câu 01: A. honest B. rhinoceros C. healthy D. exhibitionCâu 02: A. signal B. mischievous C. primary D. DetermineMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs fromthe other three in the position of primary stress in each of the following questions.Câu 03: A. engineer B. optimist C. concentrate D. governmentCâu 04: A. threaten B. reform C. police D. AdviseMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part thatneeds correction in each of the following questions.Câu 05: Each of the twelfth grade students must have their application form sent before thedeadline.A. sent B. twelfth grade students C. their D. before the deadlineCâu 06: My c...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn