Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên lần 2 pdf

  • 6 trang
  • 13
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/6- Mã đề thi 312 Họ, tên thí sinh:………………………………...Lớp:……SBD……………………. Câu 1: Cho hàm số ( )y f x có bảng biến thiên như sau Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A.( 2; ) . B.( ;2). C.( 2;3). D.(3; ) Câu 2: Cho hàm số 4 2(a,b,c R)y ax bx c   , đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là: A.2. B.1. C.0. D.3. Câu 3: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có cả tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? A.21.y x x   B.1.2 1xyx C.2018y x . D.221.2 1xyx Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ? A.2018xy  . B.3xy. C. xy . D.xy e. Câu 5: Tìm số mặt của hình đa diện ở hình vẽ bên? A.11. B.10. C.12. D. 9. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Hàm số logarit y logax(0 1)a  có tập xác định là khoảng (0;+). B.Đồ thị hàm số mũ xy a(0 1)a  nhận trục Ox làm tiệm cận ngang. C. Hàm số mũ xy a (0 1)a  có tập xác định là khoảng (0;+). D. Hàm số mũ xy a và hàm số logarit y logax đồng biến khi cơ số a >1. Câ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn