Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2018 sở GD&ĐT Hà Nội có đáp án pdf

  • 22 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 Đề thi thử THPTQG Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Nội Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Question 1: A. decent B. reserve C. confide D. appeal Question 2: A. stimulate B. sacrifice C. devastate D. determine Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Question 3: Our products are environmentally- friendly. We package all of them in recyclable materials. A. Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally - friendly. B. Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly. C. The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly. D. Packed in recyclable materials, our p...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn