Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 Sở GD&ĐT Đà Nẵng pdf

  • 4 trang
  • 12
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/4 - Mã đề thi 412 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn trên Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng của mỗi câu. Họ, tên thí sinh: ............................................................................................................ Số báo danh: ........................... Phòng thi số: .............................................................. Câu 81: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hoá? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Di - nhập gen. D. Đột biến. Câu 82: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết là A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn. Câu 83: Khi...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn