Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai pdf

  • 5 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/4 - Mã đề 132 - Hóa học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ (Đề thi có 4 trang) THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học Ngày kiểm tra: 08/4/2018 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………. Số báo danh:………………………………………………. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng với nước dễ dàng ở nhiệt độ thường ? A. Al. B. Mg. C. Be. D. K. Câu 2: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu? A. HCl. B. NaOH. C. H2O. D. NaCl. Câu 3: Nguyên liệu chủ yếu được dùng để sản xuất Al trong công nghiệp là: A. đất sét. B. quặng boxit. C. cao lanh. D. criolit. Câu 4: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon? A. CH4. B. C6H6. C. C2H5Cl. D. CaC2. C...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn