Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh pdf

  • 4 trang
  • 2
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Trang 1/4 - Mã đề thi 001 SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017-2018 Môn thi: KHTN Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. Câu 41: Chất khí ở điều kiện thường là A. ancol metylic B. metyl amin C. anilin D. Glixin Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại este? A. C2H5OH B. CH3COONH3CH3 C. CH3COONa D. CH3COOCH=CH2 Câu 43: Kim loại phản ứng được với H2O ở điều kiện thường là A. Na B. Be C. Al D. Cu Câu 44: Công thức phân tử của glyxin là A. C2H7O2N B. C3H7O2N C. C2H5O2N D. C3H9O2N Câu 45: Chất làm mất màu dung dịch nước brom là A. Fructozo B. vinyl axetat C. tristearin D. metyl amin Câu 46: Thí nghiệm không tạo ra chất khí là A. Cho Ba vào dung dịch CuSO4 B. Cho NaHCO3 vào dung dịch HCl C. Cho NaHCO3 vào dung dịch NaOH D. Fe vào dung...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn