Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 năm 2019 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Sơn La pdf

  • 10 trang
  • 10
  • 4
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁNMark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whoseunderlined part differs from the other three in pronunciation in each of the followingquestions.Question 1: A. approached B. estalished C. sacrificed D. interferedQuestion 2: A. transfer B. variety C. afraid D. careerMark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whoseunderlined part differs from the other three in the position of primary stress in each ofthe following questions.Question 3: A. excitement B. emphasis C. document D. propertyQuestion 4: A. workforce B. bamboo C. exist D. surviveMark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer toeach of the following questions.Question 5: All nations should _______ hands to work out a plan to solve the problem ofglobal warming.A. shake B. join C. lend D. holdQuestion 6: He a...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn