Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Đắk Nông năm học 2016-2017 có đáp án pdf

  • 4 trang
  • 145
  • 12
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTrang1SỞ GD & ĐT ĐẮK NÔNGPHÒNG GD & ĐT ĐẮK G’LONGĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2016 - 2017Môn: Tiếng Anh 9Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)A. Part 1: Listening. Students listen three times.I. Listen and choose the correct answers to complete the passage below. (2.0 pts)In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companiesnow realize that(1) …………………want products that will not work (2)…………………., but alsosave money.For most North American households, lighting accounts (3)……………..10 percent to 15percent of the (4)………………bill. However, this amount can be reduced by (5)………………anordinary 100-watt light bulb with an energy- saving bulb. These bulbs use a quarter of theelectricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can save about US$7to US$21 per bulb.1. A consume B. consumer C. consumers D. consumption2. A. to effect B. effect C. effective...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn