Đề luyện thi vào lớp 6 chuyên tiếng Anh năm 2020 - 2021 pdf

  • 6 trang
  • 71
  • 20
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Timdapan.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANHNĂM 2020 - 2021 CÓ ĐÁP ÁNI. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from theothers.1. A. image B. manage C. shortage D. temperature2. A. arrived B. helped C. returned D. rememberedII. Choose the words that is different from the rest in each group.3. A. tree B. restaurant C. grass D. flower4. A. store B. museum C. friend D. hospitalIII. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes the sentence.5. On Monday, we have a _________ English test.A. forty five-minutes B. forty five-minuteC. forty five minutes D. forty five minute6. You should put the food in a reusable box _________ plastic bag.A. by B. instead of C. because of D. without7. Don’t forget _________ the light before leaving the room.A. turn off B. turning off C. to turn off D. not to turn off8. I’d like _________this letter to Ha Noi.A. to send B. sending C. send D. sends9. Don't...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn