Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2 pdf

  • 6 trang
  • 0
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án Đề thi tiếng Anh đầu vào lớp 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 do timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.  I. MULTIPLE CHOICE (8pts) Mark the letter to indicate the word whose underlined part differs from the others. 1. A. narrow  B. harrow  C. tragic D. dancing 2. A. rinseless  B. guess  C. mission  D. miss Mark the letter to indicate the word whose underlined part differs from the others in the position of primary stress. 3. A. turtle   B. jellyfish C. cover  D. entrapment 4. A. observatory  B. historical  C. activity  D. parabolic Mark the letter to indicate the word whose underlined part that needs correction. 5. I’m (A) usually (B) right about the weather, am (C) not I (D)? 6. ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn