Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định pdf

  • 3 trang
  • 11
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN(Đề thi có 3 trang)ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ INĂM HỌC: 2019-2020MÔN: TOÁN - LỚP 10Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)Họ và tên thí sinh: ............................................................... Mã đề thi 567A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).Câu 1. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?A. 8 là số chính phương.B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.C. Buồn ngủ quá!.D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.Câu 2. Cho tập hợp E ={x ∈Z¯¯|x|≤2}. Tập hợp E viết dưới dạng liệt kê làA. E ={−2,−1,1, 2}. B. E ={−1,0, 1}. C. E ={0,1, 2}. D. E ={−2,−1,0, 1,2}.Câu 3.Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M như hìnhbên. Khẳng định nào sau đây đúng?A.−−→OM =3−→i −2−→j . B.−−→OM =−3−→i +2−→j .C.−−→OM =2−→i −3−→j . D.−−→OM =−2−→i −3−→j .xyOM2−3Câu 4. Cho mệnh đề A : "∀x ∈R : x2+1 >0" thì phủ định mệnh đề A làA. "∃x ∈R : x2+1 ≤0". B. "∃x ∈R : x2+1 >0". C. "∀x ∈R : x2+1 ≤0". D. "∃x ∈R : x2+1 6=0".C...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn