Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 pdf

  • 4 trang
  • 11
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Tải về Bản in Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 9 Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm 2020 - 201, đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 9 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 1 NEW PHẦN A: NGỮ ÂM I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. 1. A. stamps 2. A. advise B. clubs B. despite C. weeks C. children D. cats D. surprise II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại. 1. A. destroy 2. A. mistake B. attend B. listen C. father C. doctor D. receive D. happen PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. 1. My brother often (go) _______ to school by bike every day. 2. If we use water carefully, more people (have ) _______________ ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn