Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề 1 pdf

  • 7 trang
  • 11
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9 Nhằm giúp các em học sinh có cơ hội để ôn tập những kiến thức cơ bản đã được trau dồi, tiếp cận với các dạng bài tập đa dạng cũng như chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 9, timdethi đã biên soạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 9. Mời thầy cô và các em tham khảo. I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1pt) 1. A. invite B. village C. tired D. life 2. A. invention B. question C. information D. protection 3. A. seat B. head C. meat D. lead 4. A. watches B. washes C. clauses D. likes Đáp án: 1. B; 2. B; 3. B; 4. D II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (2pts) 1. Nguyen Du is considered a famous Vietnamese......... A. poetry               B. poem             C poet         D. poetic 2. My uncle was a........... He had a large collection of musical instruments. A. music               B. music...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn