Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 pdf

  • 6 trang
  • 2
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 9 lần 3 có đáp án Đề kiểm tra định kỳ lần 3 lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020 do timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh Unit 7 - 8 lớp 9 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả. I. Choose one option to complete each sentence. 1. She usually eats fat- ___food because she's trying to lose weight. A. rich B. balanced C. high D. free 2. Have you got the ___for that curry? I'd like to know how to make it. A. ingredients B. recipe C. menu D. nutrition 3. Do you like eating vegetables ___or cooked? A. fresh B. chopped C. junk D. raw 4. The food we ate was ____ quality and highly overpriced. It was very disappointing. A. weak B. small C. poor D. little 5. My diet ____of eating small portions of all the foods I like. A. contains B. consists C. includes D. insists II. Underline t...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn