Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 pdf

  • 6 trang
  • 10
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

Đề kiểm tra 1 tiết số 2 môn tiếng Anh lớp 9 Đề kiểm tra tiếng Anh 1 tiết lần 2 học kì 1 lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng Anh do timdethi sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2 tiếng Anh 9 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.  I. MULTIPLE CHOICE: (8points) Listen then mark the letter A, B,C,D to indicate the correct answer to each of the question (2points) Question 1. _________ their school was small, it had strict rules. A. Although B. In spite of C. However D. Despite Question 2. They also learnt a little Maths and_________________. A. Biology B. History C. Music D. Literature Question 3. He had a lot of_________________ to play outside. A. time B. chances C. friends D. toys Question 4. They stood up and bowed to_______________ their teacher at the start of every lesson. A. see B. greet C. wave D. meet Question 5. School didn’t have a_________________. A. gym B. name C. ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn