Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương pdf

  • 8 trang
  • 4
  • 1
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019 - 2020Môn: HÓA HỌC 11Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)(Đề thi có 02 trang)- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; Br =80; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31;Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1(0,5 điểm)Tổng các hạt (p, n, e) trong nguyên tử của một nguyên tố R bằng 34. Trong R thì số hạt mang điện nhiềuhơn số hạt không mang điện bằng 10. Xác định số hạt p, n, e và khối của R.Câu 2 (0,5 điểm)Nguyên tử một nguyên tố X có Z = 16. Hãy viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của Xtrong bảng tuần hoàn (có giải thích).Câu 3 (0,5 điểm)Cho các hợp chất: NaCl, HCl, N2, H2O, CaF2, O2, NH3...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn