Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 pdf

  • 11 trang
  • 98
  • 27
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

ĐỀ CƯƠNG ÔNthi chÊt lîng gi÷a k× IMÔN TOÁN 6DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNHBài 1: Thực hiện phép tínha) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 b) 75 – ( 3.52– 4.23)c)  A 12: 390: 500 125 35.7    d) B=10 + 12 + 14 +……….96 + 98Bài 2 : Thực hiện phép tínha. 2.52+ 3: 710– 54: 33b. 189 + 73 + 211 + 127c. 375 : {32 – [ 4 + (5. 32– 42)]} – 14Bài 3: Thực hiện phép tínha) 38.73 + 27.38 b) 5.32– 32 : 42c)3 11 9 85.2 7 : 7 1 d)  2400 : 5. 360 290 2.5   e) 23. 24. 26f) 96: 32Bài 4: Thực hiện phép tínha) 28.76+23.28 -28.13 b) 80 – (4 . 52– 3 . 23)c) 5871 : {928 - [(-82) + 247) ].5} d) C=35 + 38 + 41 +……….92 + 95Bài 5 Thực hiện phép tínha. 22. 5 + (149 – 72) b. 128. 19 + 128. 41 + 128 . 40c. 136. 8 - 36.23d. {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3DẠNG 2 TOÁN 6: TOÁN TÌM XBài 1Tìm x, biết:a) 6x 39 : 7 .4 12   b)(2x - 5)3= 8 c)32 : ( 3x – 2 ) = 23d/ x12 và 13 < x < 75 e) 6(x – 1)Bài 2: Tìm x biếta\ 75: ( x – 18 ) = 52b\ ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn