Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Trà Cú - Trà Vinh pdf

  • 8 trang
  • 1
  • 0
Chia sẻ tài liệu
Chia sẻ tài liệu 05-05-2021
TẢI XUỐNG

Mô tả ngắn hoặc tóm tắt

1/6 - Mã đề 732 TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ TỔ TOÁN (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN TOÁN – Khối lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh: ....................................................... Số báo danh: ................... Câu 1. Tính giá trị của biểu thức P132232( cos )( cos )=− α+ α, biết 23sinα=. A. 14.9P = − B. 14.9P = C. 9.14P = − D. 9.14P = Câu 2. Số phức liên hợp của số phức2zi= + có điểm biểu diễn là A. ( )2;1 .F − B. ()1;2 .A C. ( )2; 1 .E− D. ( )1;2 .B − Câu 3. Cho hàm số ( )y fx= có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số ( )y fx= là A. 4. B. 0. C. 2. D. 8.3 Câu 4. Tính e11d3Ixx=+∫. A. ( )ln e 7 .− B. 3eln .4+ C. ( )ln 4 e 3 .+ D. ( )ln e 2 .− Câu 5. Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 6. Cho hàm số ( )y fx= liên tục trên đoạn [];ab. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi ...

Nội dung tài liệu

Gợi ý cho bạn